Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego dla pielęgniarek i położnych.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Patofizjologia procesu starzenia 30 30
III Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości 30 Podstawowa opieka zdrowotna w środowisku zamieszkania osób starszych 15 45
IV Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym 20 20
V Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa 15 15
VI Całościowa ocena geriatryczna 10 10
VII Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego 165 Oddział psychiatryczny 20 290
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 35
Oddział neurologiczny 35
Oddział geriatryczny; Oddział chorób wewnętrznych 35
VIII Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym 155 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 225
Oddział rehabilitacyjny; Oddział rehabilitacji narządu ruchu; Zakład rehabilitacji leczniczej 35
IX Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii 45 Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej 35 80
Łącznie 580   245 825*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI NEONATOLOGICZNEJ WYMAGANY JEST

  1. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA) UZYSKANEGO PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 24 miesięczne raty po 187,5 zł!!!

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!