Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek.

Czas trwania 18 miesięcy.

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego

85

85

III

Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych

30

30

IV

Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową

150

Oddział chemioterapii:

– oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

– oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70

360

Oddział radioterapii:

– oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

– zakład radioterapii – 14 godz.

– oddział brachytarapii – 21 godz.

70

Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+ Blok operacyjny – 10 godz.

70

V

Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

35

70

VI

Leczenie wspomagające w onkologii

35

35

VII

Opieka paliatywna

40

Hospicjum stacjonarne – 35 godz. oraz

Paliatywna opieka domowa – 35 godz.

70

110

Łącznie

485

315

800*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

Cena: 4500 zł brutto/ osobę

Opłata za specjalizację może być rozłożona na 24 miesięczne raty po 187,5 zł

 

 

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego, pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

· dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

· zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

lub

· zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne  oferujemy w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego w promocyjnej cenie 550 zł.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!