KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w praktyce pielęgniarki rodzinnej, opiece długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

 

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

  1. 6 miesięcy stażu pracy
  2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka”
  3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja pracy położnej w POZ 50 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej 56 106
II Opieka przedporodowa 25 25
III Opieka okołoporodowa 20 Sala porodowa 35 55
IV Opieka nad matką i dzieckiem 40 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczo-ginekologiczny 35 75
V Opieka ginekologiczna i onkologiczna 25 Oddział ginekologiczny 35 60
Łącznie 160   161 321*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!